projecten

Lopende en recente projecten:

Het Bomenbeheerplan Brasschaat werd begin 2019 goedgekeurd, een primeur voor een bomenbeheerplan met ecosysteemdiensten in de format van een natuurbeheerplan. Meer info en toelichting op aanvraag.

BEHEERPLANNEN

 • opmaak van (geïntegreerde) natuur- en landschapsbeheerplannen nieuwe stijl:
  • eerste goedgekeurde pilootproject voor geintegreerde beheerplannen nieuwe stijl: domein Bleyckhof; ca. 40 ha habitats in SBZ en beschermd landschap en incl. een beschermd monument in een privé-landgoed (ca. 60 ha totaal) te Oelegem. Aanvullende goedgekeurde projectsubsidie Natuur voor uitvoering van maatregelen (private opdrachtgever);DSC_6926
  • beschermd cultuurhistorisch landschap Ertbrugge te Deurne Wijnegem (ca.94 ha, zowel openbare als private eigendom in beschermd landschap en met beschermd monument; de opdracht wordt uitgevoerd samen met OMGEVING);
  • Te Boelaarpark (stad Antwerpen): in het Type 2 beheerplan worden naast de gebruikelijke beheeraspecten ook de ecosysteemdiensten van het park mee geëvalueerd op basis van de natuurwaardeverkenner.
  • Gemeentelijk bomenbeheerplan van Brasschaat voor ca. 35.000 bomen, incl. verrekening van ecosysteemdiensten en biomassavoorziening : aanvullend aan het pragmatische boombeheer (o.a. VTA; ANB richtlijnen bomenplan) werd een structuur opgezet en uitgewerkt die toelaat ecosysteemdiensten van laanbomen in te brengen en te verbeteren, met onderscheid tussen waardering via de natuurwaardeverkenner .
  • landschapsbeheerplan voor een beschermde dorpsgezichten en beschermd monument, kasteel Kijckuit te Wijnegem (private opdrachtgever);
  • landschapsbeheerplan voor een beschermde dorpsgezichten en beschermd monument, kasteel Arendsnest te Edegem (private opdrachtgever);
  • landschapsbeheerplan voor het beschermde dorpsgezicht ‘Pastorietuin Sint Sebastianusparochie’ te Linkebeek (i.o.v. de Kerkfabriek);
  • landschapsbeheerplan voor de Hofdreef te Wuustwezel, als beschermd monument (i.o.v. de gemeente Wuustwezel en het regionaal landschap De Voorkempen);
  • natuurbeheerplan voor het landgoed De Markgraaf te Kalmthout (met medewerking van ARTESIA, i.o.v. Grenspark De Kalmthoutse Heide)
  • landschapsbeheerplan voor het beschermd cultuurhistorisch landschap te Amelgem (samen met STRAMIEN, i.o.v. regionaal landschap Brabantse Kouters)
 • actualisatie van de beheerplannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in functie van de vernieuwde Natura 2000 wetgeving. (i.o.v. Leefmilieu Brussel, de opdracht wordt uitgevoerd samen met Sweco Belgium nv);
 • opmaak van beheerplannen voor industrieterreinen voor de verbetering van biodiversiteit op bedrijventerreinen (Suez Luythagen, Renewi Puurs, Beneens Olen). Pilootproject i.o.v. de provincie Antwerpen in het kader van het Interreg-programma 2BConnect;

RUIMTELIJKE INRICHTINSVISIES

 • Uitwerking van het Groenpool-projecten (de opdrachten worden uitgevoerd samen met OMGEVING):
  • Groenpool Antwerpen te Ranst ‘ (i.o.v. het departement Omgeving),
  • Groenpool Aalst (i.o.v. de stad Aalst)
  • Groenpool Tielrode (i.o.v. de gemeente Temse) ;
 • opmaak van een inrichtingsvisie voor de Wijngaardberg (Rotselaar/Aarschot) voor een duurzaam samengaan tussen fruitteelt, recreatie, erfgoed en Natura 2000 (i.o.v. Ruimte Vlaanderen, de opdracht wordt uitgevoerd samen met OMGEVING);
 • inrichtingsvisie voor fase 2 van het Strategisch Project Moervaartvallei (i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen, de opdracht wordt uitgevoerd samen met OMGEVING)
 • procesbegeleiding en voorbereiding van een toolbox ‘Erf en Wet’ i.o.v. het regionaal landschap de Voorkempen: afstemming over 4 gemeentes van de richtlijnen en verordeningen rond de inpassing van groenschermen in agrarisch gebied, resulterend in een inspirerende brochure;

ADVISERING en PASSENDE BEOORDELING

 • ecologische advisering:
  • bij heraanleg van infrastructuur in functie van ecologische ontsnippering en optimalisatie van groene infrastructuur:
   • Grote Ring rond Brussel, R0 OOST, actualisatie van de grote kruispunten en van de ecologische ontsnippering in en rond het Zoniënwoud (als lid van THV Zoniën Mobiel, i.o.v. De Werkvennootschap)
   • voor cluster 2 van de verhoging van de bruggen van het Albertkanaal voor optimalisering van de (winnende) offerte (i.o.v. Via T Albert)17196_BL_54_Hoogmolenbrug Schoten
   • voor de heraanleg van de Krugerbrug te Antwerpen
   • in uitgewerkte ecologiosche structuren voor de Groenpolen Antwerpen, Tielrode en Aalst
  • bij verkavelingsvergunningen en inplantingsplannen;
  • bij herbestemmingen
 • passende beoordeling en ecologische pre-advisering voor RUP’s,  uitbreiding van KMO, evenementen, bestemmingswijziging van gebouwen in SBZ, aanleg en verlichting van fietspaden enz.;
 • boomveiligheid: boomtechnische controles i.f.v veiligheid en veteranenbeheer (VTA en IBA-methodologie)

BEHEER

 • recurrent beheer van enkele landgoederen:
  • droog Kempens grove dennenbos, natte elzenbroekbossen, dottergrasland en bos en weiland met zowel een natuur- als een productiefunctie;
  • privaat domein van ca. 60  ha met natte bossen en dito weilanden, voor ca. 75% met natuurdoel;
  • beheer in een historisch kader van habitatwaardig bos (Europees habitattype 9160) en schraal grasland ( habitattype 6410), productiegrasland en boomgaard;

PUBLICATIES

IMG_20171030_130118