projecten

Lopende en recente projecten:

 • Uitwerking van het Groenpool project:  ‘Inventariserend ruimtelijk en natuuronderzoek voor de ontwikkeling van een samenhangende open ruimte ten Oosten van Antwerpen’ (i.o.v. Ruimte Vlaanderen, de opdracht wordt uitgevoerd samen met OMGEVING);
 • actualisatie van de beheerplannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in functie van de vernieuwde Natura 2000 wetgeving. (i.o.v. Leefmilieu Brussel, de opdracht wordt uitgevoerd samen met Royal Haskoning DHV);
 • opmaak van een geïntegreerd natuur- en landschapsbeheerplan nieuwe stijl voor een privé-landgoed (ca. 60 ha) te Oelegem;
 • opmaak van een landschapsbeheerplan voor het beschermde dorpsgezicht ‘Pastorietuin Sint Sebastianusparochie’ te Linkebeek (i.o.v. de Kerkfabriek);
 • opmaak van een landschapsbeheerplan voor de Hofdreef te Wuustwezel, als beschermd monument (i.o.v. de gemeente Wuustwezel en het regionaal landschap De Voorkempen);
 • procesbegeleiding en opmaak van een toolbox ‘Erf en Wet’ i.o.v. het regionaal landschap de Voorkempen: afstemming over 4 gemeentes van de richtlijnen en verordeningen rond de inpassing van groenschermen in agrarisch gebied;
 • ecologische advisering bij verkavelingsvergunningen en inplantingsplannen;
 • passende beoordeling voor de uitbreiding van een KMO in SBZ, Kalmthout;
 • recurrent beheer van een landgoed in de Kempen: droog grove dennenbos en nat elzenbroekbos en weiland, met zowel een natuur- als een productiefunctie; en een landgoed in de omgeving van Luik: beheer in een historisch kader van habitatwaardig bos (Europees habitattype 9160) en schraal grasland ( habitattype 6410), productiegrasland en boomgaard;

Beheerplannen met link naar ecosysteemdiensten

 • opmaak natuurbeheerplan nieuwe stijl voor het Te Boelaarpark (stad Antwerpen): in het Type 2 beheerplan worden naast de gebruikelijke beheeraspecten ook de ecosysteemdiensten van het park mee geëvalueerd op basis van de natuurwaardeverkenner.
 • opmaak van een geïntegreerd werkplan incl. ecosysteemdiensten en biomassavoorziening voor een gemeentelijk bomenbeheerplan voor ca. 40.000 bomen: aanvullend aan het pragmatische boombeheer (o.a. VTA; ANB richtlijnen bomenplan) werd een structuur opgezet die toelaat ecosysteemdiensten van laanbomen in te brengen en te verbeteren, met onderscheid tussen waardering via de natuurwaardeverkenner of via het internationale i-Tree Eco.

Op het recente Europese congres  over ecosysteemdiensten presenteerde HESSELTEER samen met de partners de werkwijze hiervan kort in een poster.

Medewerking aan conceptuele projecten (met andere partners)

 • concepten rond uitbreiding groene infrastructuur; o.a. KIWI project (Klimaatvriendelijke Infrastructuur in Weerbare Industriezones, provincie Vlaams Brabant);
 • optimalisatie en valorisatie van groene infrastructuur in een bebouwde omgeving: bepalen van methodes en pragmatisch inbouwen in bestaande werking.

en publicaties:

 • auteur van het hoofdstuk ‘Natuur’ in het boek ‘Met inzicht ruimtelijk plannen en vergunnen’ (in prep. Vloebergh G. & Hubeau B. red., uitgeverij Die Keure. Verschijnt voorjaar 2017).