projecten

 Een kijkje op de lopende en recente projecten :

BEHEERPLANNEN

 • Opmaak van (geïntegreerde) natuur- en landschapsbeheerplannen nieuwe stijl:
  • Eerste goedgekeurde pilootproject voor geintegreerde beheerplannen nieuwe stijl: domein Bleyckhof; ca. 40 ha habitats in SBZ en beschermd landschap en incl. een beschermd monument in een privé-landgoed (ca. 60 ha totaal) te Oelegem. Aanvullende goedgekeurde projectsubsidie Natuur voor uitvoering van maatregelen (private opdrachtgever);DSC_6926
  • Geïntegreerd beheerplan voor het beschermd cultuurhistorisch landschap Ertbrugge te Deurne Wijnegem (ca. 94 ha, zowel openbare als private eigendom in beschermd landschap en met beschermd monument; de opdracht wordt uitgevoerd samen met OMGEVING);
  • Geïntegreerd beheerplan voor het beschermde dorpsgezicht Bautersemhof en omgeving, inclusief beschermd monument en beschermde natuur in SBZ (private opdrachtgever)
  • Natuurbeheerplan voor het Te Boelaarpark (stad Antwerpen): in het Type 2 beheerplan worden naast de gebruikelijke beheeraspecten ook de ecosysteemdiensten van het park mee geëvalueerd op basis van de natuurwaardeverkenner.
  • Natuurbeheerplan voor het landgoed De Markgraaf te Kalmthout, gelegen in de SBZ van de Kalmthoutse Heide (met medewerking van ARTESIA, i.o.v. Grenspark De Kalmthoutse Heide)
  • Natuurbeheerplan (na opmaak inrichtingsvisie) voor het ecologisch stadspark Vlasakker / Lange Munte te Kortrijk (samen met OMGEVING)
  • Natuurbeheerplan voor het Groot Bos te Postel, gelegen in Vogelrichtlijngebied (private opdrachtgever)
  • Natuurbeheerplan voor het Montens Bos te Massenhoven, gelegen habitatrichtlijngebied (private opdrachtgever)
  • Gemeentelijk bomenbeheerplan van Brasschaat voor ca. 35.000 bomen, incl. verrekening van ecosysteemdiensten en biomassavoorziening : aanvullend aan het pragmatische boombeheer (o.a. VTA; ANB richtlijnen bomenplan) werd een structuur opgezet en uitgewerkt die toelaat ecosysteemdiensten van laanbomen in te brengen en te verbeteren, met onderscheid tussen waardering via de natuurwaardeverkenner . Het Bomenbeheerplan Brasschaat werd begin 2019 goedgekeurd, een primeur voor een bomenbeheerplan met ecosysteemdiensten in de format van een natuurbeheerplan. 
  • Gemeentelijk bomenbeheerplan voor de gemeentes Zandhoven en Wuustwezel, eveneens inclusief visie op ontwikkeling van ecosysteemdiensten.
  • Erfgoedbeheersplan voor een beschermde dorpsgezichten en beschermd monument, kasteel Kijckuit te Wijnegem (private opdrachtgever);
  • Erfgoedbeheersplan voor een beschermde dorpsgezichten en beschermd monument, kasteel Arendsnest te Edegem (private opdrachtgever);
  • Erfgoedbeheersplan voor het beschermde dorpsgezicht ‘Pastorietuin Sint Sebastianusparochie’ te Linkebeek (i.o.v. de Kerkfabriek);
  • Erfgoedbeheersplan voor de Hofdreef te Wuustwezel, als beschermd monument (i.o.v. de gemeente Wuustwezel en het regionaal landschap De Voorkempen);
  • Erfgoedbeheersplan voor het beschermd cultuurhistorisch landschap te Amelgem (samen met STRAMIEN, i.o.v. regionaal landschap Brabantse Kouters)
  • Actualisatie van het bermbeheerplan voor de gemeente Holsbeek.
  •  
 • Actualisatie van de natuurbeheerplannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in functie van de vernieuwde Natura 2000 wetgeving. (i.o.v. Leefmilieu Brussel, de opdracht wordt uitgevoerd samen met Sweco Belgium nv);
 • Opmaak van beheerplannen voor industrieterreinen voor de verbetering van biodiversiteit op bedrijventerreinen (Suez Luythagen, Renewi Puurs, Beneens Olen). Pilootproject i.o.v. de provincie Antwerpen in het kader van het Interreg-programma 2BConnect;
 • opwaardering van biodiversiteit op de site van het Joint Research Centre van de Europese Commissie te Geel: opmaak van een Biodiversity Action Plan, in dit geval ook gekoppeld aan een Fire Prevention Plan (opdracht samen met Bureau DW, i.o.v. JRC, Geel).

RUIMTELIJKE INRICHTINGSVISIE

 • Uitwerking van het Groenpool-projecten (de opdrachten worden uitgevoerd samen met OMGEVING):
  • Groenpool Antwerpen te Ranst ‘ (i.o.v. het departement Omgeving),
  • Groenpool Aalst (i.o.v. de stad Aalst)
  • Groenpool Tielrode (i.o.v. de gemeente Temse) ;
 • opmaak van een inrichtingsvisie voor de Wijngaardberg (Rotselaar/Aarschot) voor een duurzaam samengaan tussen fruitteelt, recreatie, erfgoed en Natura 2000 (i.o.v. Ruimte Vlaanderen, de opdracht wordt uitgevoerd samen met OMGEVING);
 • inrichtingsvisie voor fase 2 van het Strategisch Project Moervaartvallei (i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen, de opdracht wordt uitgevoerd samen met OMGEVING)
 • Ecologische advisering voor de grootschalige studie rond het Open Ruimte Netwerk rond Brussel (in samenwerking met BUUR en Antea)
 • Ruimtelijke visie (en opmaak natuurbeheerplan) voor het ecologisch stadspark Vlasakker / Lange Munte te Kortrijk (samen met OMGEVING)
 • Landschapsecologische Systeemanalyse (LESA) ifv de opmaak van een landschapsbiografie voor kandidaat Nationaal Park Kalmthoutse Heide (i.o.v. Grenspark Kalmthoutse Heide)
 • Opmaak Masterplan voor kandidaat Nationaal Park Kalmthoutse Heide i.o.v. Grenspark Kalmthoutse Heide (samen met o.a. OMGEVING en Endeavour)
 • Opmaak Masterplan voor kandidaat Landschapspark De Vlaamse Ardennen (i.o.v. Regionaal Landschap VA, samen met o.a. OMGEVING, Ilvo, Idea Consult en Uforce)
 • Ontwerpend onderzoek voor een ecologische verbinding tussen het Groot en het Klein Schietveld te Brasschaat en Wuustwezel (i.o.v. Departement Omgeving, samen met OMGEVING)
 • procesbegeleiding en voorbereiding van een toolbox ‘Erf en Wet’ i.o.v. het regionaal landschap de Voorkempen: afstemming over 4 gemeentes van de richtlijnen en verordeningen rond de inpassing van groenschermen in agrarisch gebied, resulterend in een inspirerende brochure;

ADVISERING en PASSENDE BEOORDELING

 • ecologische advisering:
  • bij heraanleg van infrastructuur in functie van ecologische ontsnippering en optimalisatie van groene infrastructuur:
   • Grote Ring (R0) rond Brussel, R0 OOST, actualisatie van de grote kruispunten en van de ecologische ontsnippering in en rond het Zoniënwoud (als lid van THV Zoniën Mobiel, i.o.v. De Werkvennootschap)
   • Heraanleg R0 verkeersknoop Zaventem (kruising A201), inclusief ecopassages en uitgebreide groenaanleg:  (met Jan De Nul, Bureau Bas Smets, IPV Delft e.a.)
   • voor ecologische inpassing en verbetering bij de vernieuwing van de bruggen van het Albertkanaal (cluster 2)  (i.o.v. Via T Albert / Willemen Infra) in tenderfase en bij uitvoering17196_BL_54_Hoogmolenbrug Schoten
   • voor de heraanleg van de Krugerbrug te Antwerpen
   • Bij het ontwerp van ecoducten over N71 en N76 te Lommel en Genk Zwartberg (tenderfase  ism OMGEVING en Besix, opdrachtgever AWV)
   • in uitgewerkte ecologische structuren voor de Groenpolen Antwerpen, Tielrode en Aalst
  • bij verkavelingsvergunningen en inplantingsplannen;
  • bij herbestemmingen
  • inventarisatie en werkprotocol voor de bestrijding van Japanse duizendknoop op de sites van cluster 2 van de vernieuwing van de bruggen van het Albertkanaal (i.o.v. Willemen Infra)
 • passende beoordeling en ecologische pre-advisering voor RUP’s,  uitbreiding van KMO, evenementen, bestemmingswijziging van gebouwen in SBZ, aanleg en verlichting van fietspaden enz.;
 • boomveiligheid: boomtechnische controles i.f.v veiligheid en veteranenbeheer (VTA en IBA-methodologie)

BEHEER

 • recurrent beheer van enkele landgoederen:
  • droog Kempens grove dennenbos, natte elzenbroekbossen, dottergrasland en bos en weiland met zowel een natuur- als een productiefunctie;
  • privaat domein van ca. 60  ha met natte bossen en dito weilanden, voor ca. 75% met natuurdoel;
  • beheer in een historisch kader van habitatwaardig bos (Europees habitattype 9160) en schraal grasland ( habitattype 6410), productiegrasland en boomgaard;
 • Project Subsidies Natuur van uitwerken van idee over aanvraag tot begeleiding van de uitvoering
  • landgoed Bleyckhof: exotenbestrijding en kruidruiming grachtenstelsel in broekbos
  • domein Esberg vzw: aalleg brede houtkant, inrichting bosranden en poelen, exotenbestrijding
  • RAVAGO Productions te Arendonk

PUBLICATIES

einde show