projecten

Lopende en recente projecten:

BEHEERPLANNEN

 • opmaak van (geïntegreerde) natuur- en landschapsbeheerplannen nieuwe stijl:
  • domein Bleyckhof; ca. 40 ha habitats in beschermd landschap en incl. een beschermd monument in een privé-landgoed (ca. 60 ha totaal) te Oelegem. Aanvullende aanvraag projectsubsidie Natuur voor uitvoering van maatregelen;DSC_6926
  • beschermd cultuurhistorisch landschap Ertbrugge te Deurne Wijnegem (ca.94 ha, zowel openbare als private eigendom in beschermd landschap en met beschermd monument; de opdracht wordt uitgevoerd samen met OMGEVING);
  • Te Boelaarpark (stad Antwerpen): in het Type 2 beheerplan worden naast de gebruikelijke beheeraspecten ook de ecosysteemdiensten van het park mee geëvalueerd op basis van de natuurwaardeverkenner.
  • Gemeentelijk bomenbeheerplan van Brasschaat voor ca. 35.000 bomen, incl. verrekening van ecosysteemdiensten en biomassavoorziening : aanvullend aan het pragmatische boombeheer (o.a. VTA; ANB richtlijnen bomenplan) werd een structuur opgezet en uitgewerkt die toelaat ecosysteemdiensten van laanbomen in te brengen en te verbeteren, met onderscheid tussen waardering via de natuurwaardeverkenner .
  • landschapsbeheerplan voor een beschermde dorpsgezichten en beschermd monument (kasteel) te Wijnegem (private opdrachtgever);
  • landschapsbeheerplan voor het beschermde dorpsgezicht ‘Pastorietuin Sint Sebastianusparochie’ te Linkebeek (i.o.v. de Kerkfabriek);
  •  landschapsbeheerplan voor de Hofdreef te Wuustwezel, als beschermd monument (i.o.v. de gemeente Wuustwezel en het regionaal landschap De Voorkempen);
 • actualisatie van de beheerplannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in functie van de vernieuwde Natura 2000 wetgeving. (i.o.v. Leefmilieu Brussel, de opdracht wordt uitgevoerd samen met Sweco Belgium nv);
 • opmaak van beheerplannen voor industrieterreinen voor de verbetering van biodiversiteit op bedrijventerreinen (Suez Luythagen, Renewi Puurs, Beneens Olen). Pilootproject i.o.v. de provincie Antwerpen in het kader van het Interreg-programma 2BConnect;

 

RUIMTELIJKE INRICHTINSVISIES

 • Uitwerking van het Groenpool project:  ‘Inventariserend ruimtelijk en natuuronderzoek voor de ontwikkeling van een samenhangende open ruimte ten Oosten van Antwerpen’ (i.o.v. Ruimte Vlaanderen, de opdracht wordt uitgevoerd samen met OMGEVING);
 • opmaak van een inrichtingsvisie voor de Wijngaardberg (Rotselaar/Aarschot) voor een duurzaam samengaan tussen fruitteelt, recreatie, erfgoed en Natura 2000 (i.o.v. Ruimte Vlaanderen, de opdracht wordt uitgevoerd samen met OMGEVING);
 • procesbegeleiding en voorbereiding van een toolbox ‘Erf en Wet’ i.o.v. het regionaal landschap de Voorkempen: afstemming over 4 gemeentes van de richtlijnen en verordeningen rond de inpassing van groenschermen in agrarisch gebied, resulterend in een inspirerende brochure;

 

ADVISERING en PASSENDE BEOORDELING

 • ecologische advisering:
  • bij heraanleg van infrastructuur:
   • Grote Ring rond Brussel, R0 OOST (als lid van THV Zoniën Mobiel, i.o.v. De Werkvennootschap)
   • voor cluster 2 van de verhoging van de bruggen van het Albertkanaal voor optimalisering van offertes
  • bij verkavelingsvergunningen en inplantingsplannen;
 • passende beoordeling en ecologische pre-advisering voor RUP’s,  uitbreiding van KMO,  bestemmingswijziging van gebouwen in SBZ, enz.;

 

BEHEER

 • recurrent beheer van enkele landgoederen:
  • droog grove dennenbos, natte elzenbroekbossen, dottergrasland en bos en weiland met zowel een natuur- als een productiefunctie;
  • privaat domein met natte bossen en dito weilanden, voor ca. 75% met natuurdoel;
  • beheer in een historisch kader van habitatwaardig bos (Europees habitattype 9160) en schraal grasland ( habitattype 6410), productiegrasland en boomgaard;

 

PUBLICATIES

 

IMG_20171030_130118